Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2013

enjoythesilence
Reposted fromoll oll viamaja95 maja95
enjoythesilence
Reposted fromtwice twice viamaja95 maja95
enjoythesilence
7598 ab5c
enjoythesilence
8094 5a4d
Reposted fromnfading nfading viaKapelusznica Kapelusznica
enjoythesilence
Reposted fromiminlove iminlove viaKapelusznica Kapelusznica

January 15 2013

enjoythesilence
2148 83cd

January 14 2013

enjoythesilence
Reposted frommeem meem viatreehill treehill
enjoythesilence
7592 c201
Reposted frombvllshit bvllshit
enjoythesilence
7878 60e4
Reposted frombvllshit bvllshit
enjoythesilence

(via chofy96)
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaankess ankess
enjoythesilence
0921 814f
Reposted frombvllshit bvllshit
enjoythesilence
1994 f853
Reposted frombvllshit bvllshit
enjoythesilence
7248 13e9
Reposted frombvllshit bvllshit
enjoythesilence
6103 8c00
Reposted frombvllshit bvllshit
enjoythesilence
0129 2d2c
Reposted frombvllshit bvllshit
enjoythesilence
2211 fc62
Reposted frombvllshit bvllshit

January 12 2013

enjoythesilence
witamy w latach 90tych
Reposted fromhurtowniazwiru hurtowniazwiru
enjoythesilence
9263 2755
Reposted fromankess ankess
enjoythesilence
9457 fec8
Reposted fromankess ankess
enjoythesilence
9678 a247
Nie wiem, czy to w ogóle możliwe, aby uchwycić moment, w którym rozpoczyna się miłość. Nie jakieś tam zakochanie, ale miłość. Zakochanie jest mimo wszystko tylko rozjątrzeniem siebie, trudną do opanowania, natarczywie natrętną obsesją zajmującą cały czas i całą przestrzeń. Zagnieżdża się wprawdzie w mózgu, ale tak naprawdę wypełnia głównie ciało. Miłość, jeśli w ogóle, pojawia się później. Absorbuje inaczej. Nie jest tylko namiętnością obecnej chwili. Patrzy w przyszłość.
Reposted fromSoulScream SoulScream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl